Про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт

АНОТАЦІЯ

В інструкції викладено порядок проведення контролю, приймання та оцінки якості топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного та спеціального призначення в підприємствах, організаціях та окремими суб'єктами підприємницької діяльності, які виконують названі роботи.

Інструкцію розроблено в Науково-дослідному і виробничому інституті геодезії, картографії та геоінформатики на основі Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та "Положення про Інспекцію державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру України" за участю П. М. Шевчука, С.Ф. Дудника, С.Я. Защипася, С.О. Пухтинського, Р.Г. Каваця, С.П. Ямелинця. Загальну редакцію здійснив П. М. Шевчук. Табл. 1, додатків 10.

З введенням у дію цієї інструкції втрачає силу на території України "Инструкция о порядке контроля и приемки топографо-геодезических и картографических работ ". (ГУГК СРСР.- М., Недра, 1979,- 70 с.).

Ця Інструкція встановлює порядок контролю, приймання та оцінки якості топографо-геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного та спеціального призначення, перелік яких наведено в Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність ", статті 11 і 13.

Вимоги Інструкції є обов'язковими для суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з виконанням вищеназваних топографо-геодезичних та картографічних робіт.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Визначення основних термінів - начальник партії, бригадир або досвідчений спеціаліст підрозділу (підприємства чи організації), який здійснює керівництво роботами, видає виконавцям завдання і перевіряє його виконання та якість робіт, приймає завершені матеріали та готову продукцію, подає керівництву підрозділу (підприємства чи організації) документи на оплату доброякісно виконаних робіт, відповідає за виконання плану (завдання), стан трудової дисципліни та дотримання правил техніки безпеки.

Бригада- в камеральному виробництві колектив, група інженерів і техніків (геодезистів, топографів, фотограмметристів, фотолаборантів, картографів і т. п.), які разом виконують певне виробниче завдання;-на польових роботах: низовий виробничий підрозділ, який виконує певний процес польових робіт.

Виконавець - інженерно-технічний працівник, який особисто виконує топографо-геодезичні та картографічні роботи і несе повну відповідальність за їх якість, терміни виконання та своєчасну здачу матеріалів.Вхідний контроль - перевірка уповноваженими особами комплектності та якості матеріалів, що надійшли з інших підприємств та організацій, які плануються для використання у виробництві (матеріали аерофотозйомки, матеріали топографо-геодезичних та картографічних робіт, фотоматеріали, хімічні реактиви тощо).

Державний контроль - контроль топографо-геодезичних та картографічних робіт державними інспекторами Інспекції державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру України (надалі- Укргеодезкартографія) чи іншими уповноваженими Інспекцією особами.

Інспекційний контроль - контроль топографо-геодезичних та картографічних робіт посадовими особами.

Контроль робіт - контроль топографо-геодезичних та картографічних робіт, виготовлених матеріалів та готової продукції на відповідність їх вимогам нормативно-технічних документів керівниками та відповідальними спеціалістами підприємств чи організацій.

Нормативно-технічні документи - сукупність діючих основних положень, інструкцій, умовних знаків, керівних технічних матеріалів, технічних приписів та спеціальних вказівок Укргеодезкартографії, які регламентують порядок виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт і встановлюють технічні вимоги до їх точності та змісту.

Партія - колектив (загін, відділ, група тощо) інженерно-технічних працівників (геодезистів, топографів, картографів і т. п.) і робітників, об'єднаних спільною метою для виконання польових топографо-геодезичних та картографічних робіт.

Самоконтроль - перевірка якості роботи самим виконавцем у процесі її виконання та підготовки матеріалів до здачі після закінчення роботи.1.2. Топографо-геодезичні та картографічні роботи виконуються за затвердженими технічними проектами (програмами), завданнями у відповідності до вимог діючих нормативно-технічних документів.

1.3. Всі топографо-геодезичні й картографічні роботи, що виконуються підприємствами та організаціями незалежно від форм власності й підпорядкування та окремими суб'єктами підприємницької діяльності підлягають контролю і прийманню.

Контроль якості топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх приймання, які є складовими технологічного процесу, здійснюється з метою:

- перевірки на всіх стадіях технологічного циклу дотримання вимог діючих нормативно-технічних документів, відповідності результатів виконаних робіт та їх оформлення вимогам технічних і технологічних інструкцій та затвердженим зразкам і технічним проектам;

- визначення ступеню готовності виготовлених матеріалів і продукції та їх придатності для подальшого використання в процесах виробництва або для остаточного випуску чи передачі замовнику;

- надання необхідної допомоги виконавцям для якісного виконання робіт;

- виявлення та усунення причин, які сприяють появі браку в роботі.

1.4. Основними видами контролю, які застосовуються для визначення якості топографо-геодезичних і картографічних робіт є:

- самоконтроль;

- контроль робіт;

- приймання виконаних робіт і готової продукції;

- інспекційний та державний контроль;

- вхідний контроль.

1.5. Виконавці несуть персональну відповідальність за якість виконаних робіт та строки їх виконання. Вони зобов'язані здавати для приймання завершені і ретельно перевірені матеріали робіт.

1.6. Завершеними вважаються роботи і готова продукція, які відповідають вимогам нормативно-технічних документів, виконані та оформлені у повній відповідності до технічних умов і підписані відповідними особами згідно з вимогами п. 8.1.

Тільки матеріали завершених робіт і готова продукція можуть направлятися на подальшу обробку, концентрацію або передаватись замовнику.

1.7. За виготовлення, приймання і відправлення на подальшу обробку, концентрацію або передачу замовнику матеріалів топографо-геодезичних та картографічних робіт незадовільної якості винні у цьому несуть адміністративну або матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ

ТА КАРТОГРАФІЧНИХ РОБІТ

2.1. Організація контролю та приймання топографо-геодезичних і картографічних робіт покладається на керівників підприємств, організацій та суб'єктів підприємницької діяльності, які несуть повну відповідальність за якість виконаних робіт.

Контроль і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт організовують:

в підприємствах усіх форм власності:

- керівники підприємств шляхом утворення в структурі підприємства технічного відділу (підрозділу з якості), що діє на підставі положення (додаток 1), або призначення окремим наказом відповідальних осіб, які діють згідно з посадовою інструкцією (додаток 2) і відповідають за проведення контролю та приймання робіт;

в окремого підприємця, суб'єкта підприємницької діяльності:

- сам підприємець, замовники робіт та державні інспектори Інспекції державного геодезичного нагляду Укргеодезкартографії.

2.2. Контроль якості топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюється згідно з планами, які складаються на відповідний період (квартал, рік) і затверджуються керівником підприємства чи організації.

3. КОНТРОЛЬ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА КАРТОГРАФІЧНИХ РОБІТ

3.1. ПОЛЬОВІ РОБОТИ.

3.1.1. Контроль польових робіт є складовою частиною виробничого процесу і здійснюється протягом усього періоду їх виконання (польового сезону, року), охоплюючи всі процеси і види робіт.

Систематичний контроль польових робіт здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності (керівниками та відповідальними спеціалістами підприємств чи організацій), інспекційний контроль - працівниками апарату Укргеодезкартографії, державний контроль - державними інспекторами Інспекції державного геодезичного нагляду Укргеодезкартографії.

Методи польового контролю, його тривалість і час проведення визначаються в залежності від обсягів і виду робіт, що контролюються, та кваліфікації виконавців, які виконують роботи.

3.1.2. До польових топографо-геодезичних та картографічних робіт, що підлягають контролю та прийманню відносяться:

- побудова державної геодезичної мережі, астрономічні та гравіметричні спостереження, гіроскопічне орієнтування;

- обстеження та оновлення геодезичних пунктів та нівелірних знаків;

- спеціальні геодезичні роботи;

- нівелювання І-IV класів, технічне нівелювання;

- побудова геодезичних мереж згущення 4-го кл., 1-го і 2-го розрядів та зйомочних мереж;

- планово-висотна прив'язка аерофотознімків і топографічне дешифрування;

- топографічні зйомки та оновлення карт і планів усіх масштабів;

- зйомки континентального шельфу та внутрішніх водойм, планів підземних комунікацій та кадастрових зйомок;

- інженерно-геодезичні вишукування, маркшейдерські роботи;

- інші роботи загальнодержавного та спеціального призначення.

Редактор перевіряє роботу виконавців, які виконують топографічні та кадастрові зйомки, дешифрування чи оновлення карт і планів усіх масштабів.

3.1.3. В процесі контролю польових робіт особи, що перевіряють їх виконання, повинні встановити:

- знання та дотримання виконавцем вимог діючих нормативно-технічних документів;

- відповідність методів виконання польових робіт вимогам технічного проекту, технічним умовам і діючим нормативно-технічним документам;

- технічний стан приладів, повноту і своєчасність їх досліджень, перевірок і юстировок;

- якість робіт і виконання їх в установлені терміни;

- виправлення зауважень та виконання вказівок і пропозицій, які були зроблені під час попередніх перевірок;

- виконання правил з охорони праці й техніки безпеки.

Одночасно з контролем польових робіт проводиться інструктаж виконавців з показом передових методів робіт, які забезпечують їх високу якість та ефективність.

Рекомендовані методи і норми контролю для кожного виду польових робіт наведено в додатку 3.

3.1.4. Контроль польових робіт закінчується складанням акта (додаток 4), в якому фіксуються результати перевірки, обов'язково вказуються обсяги виконаних і перевірених робіт, даються зауваження і пропозиції щодо подальшого виконання робіт.

Акт складається у двох примірниках, один з яких залишається у виконавця, а другий - у контролюючої особи.

Всі акти контролю польових робіт зосереджуються в підрозділі (підприємстві чи організації) або у відділі інженерно-геодезичних вишукувань, систематизуються по кожному об'єкту і зберігаються у вигляді Книги якості топографо-геодезичних та картографічних робіт.

3.1.5. Журнали контрольних вимірювань, аерофотознімки з контрольними наколами опознаків, коректурні листи та інші документи польового контролю комплектуються разом з матеріалами виконаних і прийнятих робіт.

3.2. КАМЕРАЛЬНІ РОБОТИ.

3.2.1. Контроль камеральних робіт здійснюється постійно протягом їх виконання суб'єктом підприємницької діяльності (керівниками та відповідальними спеціалістами підприємств чи організацій).

Основну і всесторонню перевірку якості роботи кожного виконавця здійснює безпосередній керівник робіт камерального виробництва (бригадир, керівник камеральної групи тощо).

3.2.2. До продукції камерального виробництва, виготовлення якої контролюється та приймається, відносяться:

- каталоги координат і висот геодезичних пунктів та каталоги висот нівелірних знаків (зведені та об'єктові);

- каталоги координат астрономічних пунктів;

- каталоги координат геодезичних пунктів та азимутів гіроскопічного орієнтування;

- каталоги координат гравіметричних пунктів, висот квазігеоїда та відхилень виска;

- каталоги координат і глибин точок проміру при зйомці континентального шельфу та внутрішніх водойм;

- фотокарти і фотоплани різних масштабів;

- цифрові та електронні топографічні, спеціальні та інші тематичні карти і плани;

- видавничі оригінали топографічних планів і карт;

- видавничі оригінали спеціальних та інших тематичних планів і карт;

- технічні звіти про виконані роботи;

- інші роботи загальнодержавного та спеціального призначення.

3.2.3. У процесі контролю якості камеральних робіт перевіряють:

- відповідність методики виконання робіт прийнятій технології та вимогам нормативно-технічних документів;

- дотримання допусків на операціях і ведення технічної документації;

- технічний стан приладів, повноту, правильність і своєчасність їх досліджень, перевірок і юстировок;

- якість робіт і виконання їх в установлені терміни;

- виконання правил техніки безпеки.

Рекомендовані методи і норми контролю камеральних робіт для кожного виду робіт наведено в додатку 3.

4. ЗМІСТ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ

ТА КАРТОГРАФІЧНИХ РОБІТ

4.1. ПОЛЬОВІ РОБОТИ.

4.1.1. Під час контролю якості рекогносцирування державних геодезичних мереж перевіряють:

- якість винесення в натуру графічного проекту геодезичної мережі;

- правильність вибору місць розташування пунктів мережі та орієнтирних пунктів (ОРП), які повинні забезпечувати надійну взаємну видимість між пунктами та ОРП;

- забезпечення довготривалої схоронності центрів та зовнішніх знаків;

- безпеку робіт і вигідні умови роботи під час побудови знаків та виконання геодезичних спостережень;

- віддаленість пунктів мережі від автошляхів, залізниць, капітальних споруд, ліній електропередач та ліній зв'язку згідно з вимогами правил техніки безпеки;

- достатність і правильність суміщення нових пунктів з пунктами старих мереж.

4.1.2. Під час контролю якості робіт з виготовлення центрів геодезичних пунктів та нівелірних реперів перевіряють:

- якість (марку) цементу та наповнювачів (піску, щебеню, гравію, каменю і води), що використовуються для виготовлення бетонної суміші;

- якість форм та відповідність їх розмірів типам центрів, що плануються до виготовлення;

- дотримання технології виготовлення бетонної суміші та об'ємних співвідношень піску, щебеню (гравію) та води, достатність трамбування бетонної суміші у формах;

- створення необхідних умов для початкового твердіння бетону у формах, своєчасність зволоження, затінення, утеплення тощо;

- правильність і якість закладання марок у бетонні блоки та міцність їх замуровування;

- якість затверділого бетону шляхом проби його міцності зубилом чи іншим металевим предметом (міцний бетон не кришиться і не осипається);

- якість фарбування металевих марок центрів та реперів;

- акуратність транспортування та розвантаження центрів та реперів на місця їх закладання.

4.1.3. У процесі контролю якості побудови геодезичних пунктів, закладки центрів та їх зовнішнього оформлення перевіряють:

1) Правильність побудови зовнішніх знаків:

- точність суміщення (величину приведення до центру) візирних циліндрів та інструментальних столиків із центром пункту;

- жорсткість і тривкість зовнішніх знаків;

- довговічність схоронності знаків (застосування антикорозійного покриття деталей знака);

- надійність ізоляції внутрішньої піраміди з інструментальним столиком від підлоги та інших деталей знака;

- якість трамбування ґрунту навколо стовпів (опор) зовнішнього знака;

- наявність видимостей на суміжні пункти геодезичної мережі та перешкод для GPS- спостережень згідно з графічним проектом;

- наявність видимостей з центра пункту на закладені ОРП;

- зручність виконання вимірювань на побудованих знаках та закладених центрах;

2) Правильність закладки центрів:

- глибину закладки центра, правильність встановлення монолітів, розташованість марок центрів на одній вертикальній лінії шляхом розкриття центрів;

- якість бетону, наявність антикорозійного покриття марок;

- якість трамбування ґрунту навколо центрів пунктів;

- забезпечення необхідної точності суміщення центрів (у плані і за висотою) під час перезакладання центрів;

3) Правильність зовнішнього оформленя пунктів:

- розміри канав, їх глибину, акуратність оформлення;

- встановлення пізнавальних стовпів і охоронних пластин тощо;

4) Повноту і правильність оформлення технічної документації:

- карточок побудови, обстеження та оновлення геодезичних пунктів;

- актів здачі геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності згідно з Постановою КМ України від 19 липня 1999 р., № 1284.

4.1.4. У процесі контролю якості кутових вимірювань на геодезичних пунктах перевіряють:

- правильність вибору типів приладів і своєчасність підготовки їх до вимірювань;

- правильність вибору найсприятливіших умов для вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів;

- правильність розподілу напрямків на групи і дотримання правил їх спостережень;

- дотримання установлених допусків і правильність виконання повторних вимірювань;

- своєчасність і точність визначення елементів центрування та редукції;

- правильність обчислень у журналах, акуратність оформлення центрувальних листів та інших технічних документів;

- правильність і точність вимірювання кутів на ОРП та відстаней до них;

- точність визначення висот зовнішніх знаків;

- оновлення зовнішнього оформлення пунктів після закінчення спостережень.

4.1.5. У процесі контролю якості GPS-спостережень перевіряють:

- схему GPS-мережі, яка повинна складатись із замкнутих петель або інших замкнутих фігур;

- прив'язку GPS-мережі до пунктів державної геодезичної мережі (не менше як до 3-х пунктів) та до нівелірної мережі (не менше як до 4-х пунктів);

- правильність і своєчасність перевірок і досліджень метеоприладів;

- правильність вибору місць встановлення геодезичних знаків і закладки центрів;

- правильність вибору часу і оптимального вікна спостережень, визначення кількості сесій та їх тривалості;

- протоколи спостережень на пункті.

4.1.6. У процесі контролю якості вимірювання довжин сторін світло-та радіовіддалемірами перевіряють:

- правильність підготовки приладів до вимірювань (своєчасність еталонування опорних частот, визначення постійних поправок приладів, поправок метеоприладів тощо);

- правильність вибору найсприятливіших умов для виконання спостережень;

- дотримання правил вимірювання сторін і встановлених допусків;

- своєчасність і точність визначення елементів центрування і редукції;

- правильність виконання обчислень в журналах, акуратність оформлення центрувальних листів та інших матеріалів.

4.1.7. Під час контролю якості гіроскопічного орієнтування при визначенні азимутів на ОРП перевіряють:

- повноту і своєчасність підготовки приладів до спостережень (дослідження гіротеодолітів, точність і періодичність визначення їх поправок);

- правильність організації спостережень на пунктах, відповідність методики гіроскопічного орієнтування вимогам нормативно-технічних документів;

- дотримання встановлених допусків, правильність обчислень у журналах, акуратність оформлення технічної документації;

- точність визначення азимутів на ОРП та відстаней до них.

4.1.8. У процесі контролю якості астрономічних спостережень перевіряють:

- повноту, своєчасність і правильність перевірок та досліджень приладів (астрономічних теодолітів, хронометрів, хронографів, імпульсних приставок, радіоприймачів);

- своєчасність визначення особисто-інструментальної помилки виконавця;

- відповідність методики спостережень вимогам нормативно-технічних документів;

- дотримання інтервалів приймання радіосигналів;

- своєчасність і точність визначення елементів центрування та редукції;

- дотримання правил виконання спостережень та встановлених допусків;

- своєчасність і правильність обробки польових матеріалів (журналів, хронографічних стрічок, центрувальних листів, матеріалів польових обчислень тощо).

4.1.9. У процесі контролю гравіметричних спостережень перевіряють:

- повноту і правильність підготовки гравіметрів до спостережень згідно з їх технічними даними та інструкціями з експлуатації;

- дотримання методики спостережень, тривалості рейсів, польових допусків, правильність обробки польових матеріалів та акуратність їх оформлення;

- правильність експлуатації гравіметрів (транспортування, дотримання теплового режиму тощо);

- правильність складання описів місцеположення гравіметричних пунктів;

- точність визначення координат і висот гравіметричних пунктів.

4.1.10. У процесі контролю обстеження та оновлення геодезичних пунктів і нівелірних знаків перевіряють:

- якість оновлення пунктів та нівелірних знаків;

- якість побудови нових зовнішніх знаків та ремонту старих;

- якість оновлення зовнішнього оформлення геодезичних пунктів, ОРП та нівелірних знаків;

- акуратність та правильність оформлення технічної документації;

- наявність актів здачі геодезичних пунктів та нівелірних знаків землекористувачам (землевласникам) для забезпечення їх схоронності згідно з Постановою КМ України від 19 липня 1999 р., № 1284.

4.1.11. У процесі контролю якості нівелювання всіх класів і технічного нівелювання перевіряють:

- повноту й своєчасність перевірок і досліджень нівелірів та рейок;

- правильність закладки та зовнішнього оформлення нівелірних знаків;

- правильність вибору вихідних нівелірних знаків, найсприятливіших умов для виконання нівелювання та дотримання встановлених допусків під час нівелювання, зв'язок нівелірних ліній;

- правильність обчислень в журналах нівелювання, своєчасність і акуратність їх оформлення, своєчасність складання відомостей перевищень;

- правильність і своєчасність оформлення технічної документації (карток закладки геодезичного пункту, актів здачі геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності тощо).

4.1.12. Контроль якості виконання спеціальних геодезичних робіт:

Обсяги контролю і його зміст встановлюється у кожному конкретному випадку в технічному проекті (програмі) на виконання робіт з врахуванням специфічних вимог замовників.

4.1.13. У процесі контролю якості побудови геодезичних мереж згущення та зйомочних мереж перевіряють:

- правильність і повноту перевірок та досліджень геодезичних приладів;

- своєчасність еталонування світло- і радіовіддалемірів та визначення їх постійних поправок;

- правильність закладки і зовнішнього оформлення пунктів геодезичних мереж згущення та зйомочних мереж;

- точність побудови геодезичних мереж згущення та зйомочних мереж, дотримання допусків величин кутових і лінійних нев'язок та точності визначення координат пунктів;

- правильність обчислень у польових журналах, своєчасність і акуратність їх оформлення;

- правильність оформлення польових матеріалів, наявність актів здачі геодезичних пунктів та нівелірних знаків землекористувачам (землевласникам) для забезпечення їх схоронності згідно з Постановою КМ України від 19 липня 1999 р., № 1284.

4.1.14. У процесі контролю якості планово-висотної прив'язки аерофотознімків перевіряють:

- правильність складання робочих проектів планової і висотної прив'язки аерофотознімків, повноту використання пунктів геодезичної основи, надійність зв'язку між суміжними трапеціями;

- відповідність виконаних робіт робочому проекту;

- правильність розпізнавання планових і висотних опознаків, їх оформлення на аерофотознімках, акуратність викреслювання абрисів;

- точність визначення координат і висот планових і висотних опознаків, величини схилення магнітної стрілки;

- правильність закріплення опознаків на місцевості;

- правильність виконання польових вимірювань, дотримання встановлених допусків під час їх виконання;

- правильність ведення польових журналів та обчислень у них, своєчасність та акуратність оформлення матеріалів планово-висотної прив'язки аерофотознімків та формулярів.

4.1.15. У процесі контролю якості дешифрування перевіряють:

- повноту і правильність дешифрування контурів та об'єктів місцевості на фотопланах, фотосхемах і аерофотознімках;

- повноту і точність нанесення об'єктів місцевості, які не відобразились на аерофотознімках або з'явилися після виконання аерофотозйомки;

- точність нанесення кордонів і меж;

- повноту і точність дешифрування елементів ситуації по вільних рамках;

- правильність визначення і написання кількісних та якісних характеристик об'єктів місцевості;

- правильність застосування умовних знаків і якість викреслювання матеріалів дешифрування;

- повноту збору і використання картографічних матеріалів для встановлення власних назв географічних об'єктів, їхніх кількісних і якісних характеристик.

4.1.16. У процесі контролю якості аерофототопографічної зйомки комбінованим методом та мензульної зйомки перевіряють:

- правильність побудови зйомочної основи і щільність точок для виконання топографічної зйомки рельєфу і контурів;

- зв'язок з суміжними трапеціями, допустимість розходжень координат і висот спільних (зв'язуючих) точок;

- правильність і своєчасність оформлення матеріалів зйомки (оригіналу зйомки, кальки висот, польових журналів, викопіровок по рамках трапецій, формуляру тощо);

- дотримання допусків у польових вимірюваннях під час прокладання зйомочних ходів і зйомки рельєфу та контурів місцевості;

- своєчасність і якість викреслювання топоплану, правильність застосування умовних знаків, виразність зображення рельєфу і узгодженість горизонталей з позначками висот;

- зображенням гідрографії і контурів;

- правильність виділення командних висот, розташування назв об'єктів і пояснювальних підписів на оригіналі.

Інструментально в полі шляхом набору контрольних пікетів на кожній трапеції перевіряють:

- точність побудови зйомочної основи;

- точність і повноту нанесення контурів і об'єктів місцевості;

- точність рисування рельєфу, правильність і наочність зображення всіх його форм, точність визначення схилення магнітної стрілки.

4.1.17. У процесі контролю якості оновлення топографічних карт перевіряють:

- повноту і правильність камерального дешифрування аерофотознімків, точність перенесення віддешифрованих об'єктів з аерофотознімків на оригінал оновлення, правильність відбору і генералізації зображень об'єктів, що переносяться на оригінал карти;

- повноту і правильність нанесення на оригінал оновлення контурів і об'єктів місцевості, правильність застосування умовних знаків, правильність і повноту географічних назв, якісних і кількісних характеристик об'єктів і елементів місцевості та пояснювальних підписів на оригіналі оновлення, правильність визначення схилення магнітної стрілки на рік оновлення;

- якість зведення всіх елементів змісту карти по всіх сторонах рамки трапеції і викреслювання оригіналу та оформлення формуляру і технічної документації.

4.1.18. У процесі контролю якості топографо-геодезичних робіт із встановлення зовнішніх меж землекористувань перевіряють:

- точність визначення точок зйомочної геодезичної основи і точність координування точок повороту меж землекористувань;

- правильність і своєчасність оформлення матеріалів (абрисів меж землекористувань, карток закладки межових знаків і закріплених точок теодолітного ходу, актів узгодження і встановлення меж тощо);

- правильність обчислень координат пунктів геодезичної основи та точок повороту меж, площ ділянок всіх угідь, дирекційних кутів і довжин сторін між точками повороту;

- правильність складання кадастрового плану землекористувань;

- акуратність оформлення технічної документації.

4.1.19. У процесі контролю якості робіт з підготовки актів на право власності на землю перевіряють наявність таких документів:

- рішень Рад базових рівнів про надання земельних ділянок відповідно до чинного земельного законодавства;

- інформації про юридичних і фізичних осіб, що орендують земельні ділянки, склад угідь та функціональне використання забудованих територій, правові обмеження і сервітути;

- висновків органів земельних ресурсів про право власників або землекористувачів на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства;

- висновків органів у справах будівництва і архітектури про наявні обмеження на використання земельних ділянок та сервітути;

- відображення на планах земельних ділянок меж усіх обмежень і сервітутів.

4.1.20. У процесі контролю якості матеріалів аерофотозйомки перевіряють:

- величину поздовжнього і поперечного перекриття аерофотознімків; прямолінійність маршрутів;

- покриття рамок об'єкта необхідною кількістю стереопар;

- дотримання інших вимог до матеріалів аерофотозйомки, передбачених Основними положеннями з аерофотозйомки, що виконуються для створення чи оновлення топографічних карт, або умовами замовника.

4.1.21. У процесі контролю якості інженерно-геодезичних вишукувань перевіряють:

- правильність і повноту перевірок та досліджень геодезичних приладів та інструментів;

- своєчасність еталонування світло- і радіовіддалемірів та визначення їх постійних поправок;

- правильність закладки і зовнішнього оформлення пунктів геодезичних мереж згущення та зйомочнх мереж, точність побудови цих мереж, дотримання допусків величин кутових і лінійних нев'язок та точності визначення координат пунктів;

- правильність обчислень у польових журналах, своєчасність і акуратність їх оформлення;

- правильність і точність побудови зйомочної основи і щільність точок для виконання топографічної зйомки рельєфу і контурів, зв'язок з суміжними трапеціями, допустимість розходжень координат і висот спільних (зв'язуючих) точок;

- дотримання допусків в польових вимірюваннях під час прокладання зйомочних ходів, точність зйомки рельєфу та контурів місцевості;

- здійснюють контрольні вимірювання відстаней між жорсткими контурами (під час горизонтальної зйомки забудованих територій) і порівнюють результати виміряних на місцевості розмірів будівель та споруд з даними обчислень за координатами та з їх зображеннями на плані, визначають допустимість розходжень між цими даними;

- правильність з'єднання трубопроводів і кабелів за видами і призначенням інженерних мереж, повноту нанесення на план вводів і виводів інженерних комунікацій;

- наявність схилу в інженерних мережах самопливу;

- правильність і своєчасність оформлення матеріалів зйомки (оригіналу зйомки, кальки висот, польових журналів, викопіровок по рамках трапецій тощо), правильність застосування умовних знаків;

- якість зведення елементів ситуації та рельєфу по всіх рамках плану, його викреслювання та оформлення;

- правильність оформлення технічної документації інженерно-геодезичних вишукувань.

4.2. КАМЕРАЛЬНІ РОБОТИ.

4.2.1. Під час приймання закінченого оригіналу картоскладання обов'язково перевіряється:

- комплектність матеріалів;

- точність математичної та геодезичної основи;

- чіткість і точність зображення державного кордону та меж адміністративних територіальних утворень;

- точність і правильність зображення елементів змісту карти, підписів назв географічних об'єктів, позначок висот, кількісних характеристик у рамках трапеції та позарамкового оформлення;

- повнота і правильність використання картографічних та інших матеріалів;

- точність суміщення елементів змісту карти, які зображені на окремих основах;

- повнота, правильність і акуратність заповнення розділів формуляра номенклатурного аркуша карти;

- зведення аркуша карти по всіх сторонах рамки.

4.2.2. Під час приймання закінченого видавничого оригіналу обов'язково перевіряється:

- комплектність матеріалів для передачі їх до друку;

- фактичні розміри сторін рамок розділених оригіналів і точність нанесення геодезичних пунктів;

- правильність зображення лінії державного кордону;

- копіювальна густина всіх елементів змісту карти і підписів на діапозитивах, які повинні забезпечувати одержання з них якісних друкарських форм;

- чіткість зображення всіх елементів змісту карти і відповідність його вихідному оригіналу (картоскладання, топографічної зйомки, оновлення);

- точність суміщення елементів змісту карти, які вигравірувані або викреслені на окремих основах;

- зведення аркушів карти по всіх сторонах рамки;

- повнота і правильність заповнення розділів формуляра аркуша карти.

4.2.3. Під час контролю і приймання завершених робіт з цифрового картографування перевіряють:

- якість підготовки первинного картографічного матеріалу до цифрування;

- якість растрового зображення;

- якість метричної та семантичної складової цифрової карти місцевості (ЦКМ) окремо по кожному оригіналу;

- якість масивів ЦКМ та правильність конвертації в пакет замовника (якщо роботи виконуються за договором).

Перевірці і прийманню спеціалістами з якості робіт підлягають: формуляр номенклатурного аркуша карти, архівна графічна копія та масиви ЦКМ і растрові зображення.

4.2.4. Створення топографічних, кадастрових, спеціальних та інших тематичних планів і карт аналітичними та цифровими фотограмметричними станціями.

Обсяги контролю та його зміст такі самі, як у п. 4.2.3. При цьому враховуються спеціальні вимоги замовників на виконання робіт, які встановлюються у кожному конкретному випадку в технічному проекті (програмі), завданні на виконання робіт.

5. ПРИЙМАННЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА КАРТОГРАФІЧНИХ РОБІТ

5.1. ПОЛЬОВІ РОБОТИ.

5.1.1. Виконані польові роботи пред'являються на приймання безпосередньому керівнику робіт.

За підсумками контролю, який проводився протягом виконання робіт і під час їх приймання, безпосередній керівник робіт визначає ступінь їх відповідності вимогам діючих нормативно-технічних документів, оцінює їх якість та придатність для подальшої обробки або передачі замовнику.

5.1.2. На приймання пред'являються матеріали робіт, скомплектовані у відповідності до вимог діючих нормативно-технічних документів, перевірені й виправлені самим виконавцем.

Виконані роботи приймаються у міру їх готовності упродовж усього польового сезону (року).

Приймання робіт від виконавців повинно бути здійснене, як правило, до виїзду бригад з району польових робіт.

Забороняється приймати від виконавця некомлектні й недоброякісні матеріали.

Якщо в процесі приймання робіт виявлено деякі помилки та недоробки, то матеріали повертаються виконавцю на виправлення.

У разі виявлення недоброякісних робіт матеріали у виконавця вилучаються, а роботи виконуються і приймаються заново. Кожен такий випадок береться на облік і розслідується згідно з діючими правилами.

Переробку і виправлення недоброякісних робіт здійснює сам виконавець без додаткової оплати або інший працівник за рахунок винного згідно з чинним законодавством.

5.1.3. Безпосередній керівник робіт зобов'язаний приймати закінчені роботи систематично, не очікуючи, коли буде виконано все завдання.

Виконавцю може бути видане нове завдання тільки після того, як він здав матеріали раніше виконаних робіт.

Усі заново побудовані пункти тріангуляції і полігонометрії приймаються безпосередньо в полі.

Матеріали спостереження пунктів тріангуляції і полігонометрії, астрономічних та гравіметричних спостережень, нівелювання всіх класів, трасування, прив'язочно-розмічувальні роботи приймаються за результатами оцінки їх точності.

Планово-висотна прив'язка аерофотознімків, дешифрування, топографічна зйомка, оновлення карт, зйомка континентального шельфу приймаються у міру завершення робіт на окремих трапеціях (планшетах).

5.1.4. Під час приймання завершених робіт безпосередній керівник перевіряє:

- комплектність матеріалів;

- повноту і правильність використання вихідних даних;

- точність одержаних результатів;

- повноту і правильність оформлення технічної документації;

- якість побудованих пунктів тріангуляції і полігонометрії на місцевості;

- якість закладених нівелірних знаків на місцевості;

- якість розпізнавання планово-висотних опознаків (вибірково);

- якість топографічного дешифрування на кожній трапеції;

- якість топографічної зйомки рельєфу, контурів і об'єктів місцевості на кожній трапеції (інструментально);

- якість оновлення топографічних карт - на кожній трапеції;

- якість кадастрової зйомки.

5.1.5. Приймання робіт від виконавця оформляється актом (додаток 5), який складається у двох примірниках, один з яких передається в підрозділ (підприємство чи організацію) разом з готовими матеріалами, другий зберігається в безпосереднього керівника або у спеціаліста з якості робіт для обліку. До акта додаються списки прийнятих робіт з основними характеристиками і оцінкою їх якості (додаток 6) та схеми або картограми прийнятих робіт в умовних знаках (додаток 10).

Оформлення результатів приймання робіт від безпосереднього керівника здійснюється керівником підрозділу (головним інженером чи головним спеціалістом) та спеціалістом з якості робіт на зворотній стороні акта, складеного безпосереднім керівником робіт (додаток 5).

Особи, які приймають всі види топографічних робіт, роблять відповідні записи про результати приймання у формулярах трапецій.

5.1.6. Якщо пред'явлені до приймання роботи не перевірені в полі і немає можливості оцінити їх якість, то вони повертаються на польовий контроль і доопрацювання.

5.1.7. Остаточне приймання робіт здійснюється спеціалістом з якості за накопичу вальною системою. Прийняті роботи записуються в накопичувальні відомості (додаток 9) і показуються на схемах і картограмах в прийнятих умовних знаках (додаток 10).

5.1.8. Результати приймання робіт по видах і об'єктах підсумовуються в накопичувальних відомостях щомісячно і на їх підставі складаються звіти про виконання робіт у поточному місяці, кварталі і в цілому за рік.

Особи, що приймають топографічні і картографічні роботи, роблять відповідні записи в формулярах трапецій.

5.1.9. Приймання топографо-геодезичних, картографічних, кадастрових, маркшейдерських та інших робіт, що виконуються на договірних умовах, оформлюється актом, форма якого наведена в додатку 8.

5.1.10. Прийняті, оформлені та укомплектовані відповідно до вимог діючих нормативно-технічних документів матеріали передаються на подальшу обробку в підрозділи камерального виробництва або замовнику.

5.2. КАМЕРАЛЬНІ РОБОТИ.

5.2.1. Виконані камеральні роботи виконавець пред'являє на приймання безпосередньому керівнику робіт після їх детальної перевірки та виправлення помилок.

У разі виявлення в пред'явлених роботах недоліків та помилок, їх повертають виконавцю на виправлення і доопрацювання.

5.2.2. За підсумками контролю під час виконання робіт і під час їх приймання безпосередній керівник визначає ступінь відповідності їх технічним вимогам і оцінює їх якість за основними критеріями, які наведено у п. 7.2. Про це робиться відповідний запис на матеріалах та у формулярі.

Прийняті безпосереднім керівником матеріали передаються на приймання редактору, керівнику (головному інженеру, головному спеціалісту) підрозділу, який у свою чергу передає їх на приймання начальнику підрозділу (спеціалісту) з якості робіт.

Робота повинна бути прийнята у стислі строки, згідно з графіком, яким передбачається рівномірна здача і приймання матеріалів протягом місяця (кварталу, року).

5.2.3. Особи, які приймають топографічні, фотограмметричні, фотолабораторні, обчислювальні, картоскладальні і креслярсько-оформлювальні роботи, виготовлення цифрових карт заповнюють відповідні розділи формулярів і підписують готову продукцію згідно з вимогами розділу 7.

Якщо при цьому у формулярі виявлені незаповненими деякі розділи робіт, що були виконані раніше, приймання робіт відкладається до усунення цього недоліку.

5.2.4. Обов'язковому прийманню керівником підрозділу (головним інженером або головним спеціалістом) та спеціалістами з якості підлягають такі види робіт і готова продукція камерального виробництва:

- мозаїчні фотоплани, ортофотоплани, фотокарти, уточнені фотосхеми, спеціальні фотовідбитки;

- виготовлення топографічних, кадастрових, спеціальних та тематичних карт і планів аналітичними та цифровими фотограмметричними станціями;

- матеріали фотограмметричного згущення опорної мережі;

- оригінали стереотопографічної зйомки, оновлення та складання карт;

- оригінали складання карт континентального шельфу та внутрішніх водойм і кальок до них;

- викреслені чистовим кресленням оригінали топографічної зйомки;

- видавничі оригінали та оригінали переоформлення карт;

- цифрові карти місцевості;

- матеріали обчислень (попередні та вирівнювальні) тріангуляції, трилатерації, полігонометрії, GPS-мережі та нівелювання;

- каталоги координат і висот геодезичних пунктів і каталоги висот нівелірних знаків (зведені та об'єктові);

- матеріали обчислень і каталоги координат астрономічних пунктів;

- матеріали обчислень і каталоги азимутів гіроскопічного орієнтування;

- матеріали обчислень і каталоги координат гравіметричних пунктів, висот квазігеоїда та відхилень виска;

- матеріали обчислень і каталоги координат та глибин точок проміру під час зйомки континентального шельфу та внутрішніх водойм;

- матеріали обробки інженерно-геодезичних вишукувань;

- технічні звіти про виконані роботи.

Види робіт, які не перелічені в цьому пункті, можуть передаватись для подальшої обробки або замовнику тільки після перевірки їх спеціалістами з якості згідно з вимогами технологічних інструкцій.

Контроль якості і приймання робіт та проміжної продукції камерального виробництва (негативи, контактні фотовідбитки, сканування негативів (діапозитивів) аерофотозйомки, світлокопії з фотопланів, копії польових оригіналів та оригіналів складання карт, абриси для гравірування і сині копії для викреслювання карт, світлокопії з видавничих оригіналів для переоформлення та оновлення карт, монтаж синіх копій для складання карт, синьки для викреслювання, позитиви і т. ін.) здійснюється згідно з вимогами технологічних інструкцій на виготовлення такої продукції.

5.2.5. Забороняється приймання незакінченої та некомплектної продукції.

5.2.6. Облік прийнятих камеральних робіт здійснюється в порядку, передбаченому в п.п. 5.1.7-5.1.10 цієї інструкції.

6. ПРИЙМАННЯ ЗАВЕРШЕНИХ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА КАРТОГРАФІЧНИХ РОБІТ

6.1. Завершення об'єктів і етапів робіт оформлюється щоквартально актами, які складаються підприємством (організацією) у двох примірниках і містять два розділи (додаток 9):

1. Завершені об'єкти. До цього розділу включаються об'єкти, які завершені в поточному кварталі. В акті вказуються обсяги укрупнених видів робіт та їх кошторис на вартість.

2. Завершені етапи робіт. До цього розділу включають по об'єктах і масштабах етапи виконаних, завершених та прийнятих топографо-геодезичних та картографічних робіт в натуральних показниках і їх кошторисну вартість.

До акта додаються картограми завершених робіт, на яких завершені у звітному кварталі трапеції забарвлюються відповідним кольором, передбаченим умовними знаками (додаток 10), а трапеції, завершені раніше,- чорним кольором.

Акт підписують: керівник підприємства, головний інженер, начальник планово-виробничого відділу, начальник підрозділу (спеціаліст) з якості.

Один примірник акта з картограмами висилається в Укркартгеофонд, другий залишається в підприємстві.

6.2. Картограми об'єктів складаються у тій розграфці і системі координат, в якій виконані роботи. Завершені роботи з тріангуляції, полігонометрії, трилатерації, нівелювання показуються на картограмах контуром об'єкта, а роботи з обстеження та оновлення пунктів геодезичної мережі по трапеціях масштабу 1:200 000.

7. ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБІТ

7.1. Оцінка якості топографо-геодезичних та картографічних робіт здійснюється за результатами технічного контролю, що проводився в процесі виконання робіт та їх приймання.

Роботи, які за основними параметрами, що характеризують їх якість, відповідають вимогам нормативно-технічних документів, технічних проектів та спеціальним умовам замовника, оцінюються і приймаються як доброякісні.

Якщо роботи не відповідають цим вимогам, то їх переробляють і тільки після цього приймають і оцінюють заново. Причини незадовільної роботи розслідуються і винуваті притягуються до відповідальності.

7.2. Основними критеріями якості топографо-геодезичних та картографічних робіт, які закладені в діючих нормативно-технічних документах та цій інструкції, є:

- надійність закріплення і довговічність схоронності геодезичних пунктів та нівелірних знаків;

- точність визначення координат і висот геодезичних пунктів та нівелірних знаків;

- точність планово-висотної геодезичної основи для топографічних планів і карт;

- середні і середні квадратичні помилки у плановому і висотному положенні контурів та об'єктів місцевості та рисування рельєфу на оригіналах зйомки й оновлення карт;

- повнота, правильність та чіткість зображення елементів змісту карти і підписів назв об'єктів на оригіналах складання;

- чіткість і акуратність графічного та штрихового оформлення відповідно до вимог умовних знаків:

- видавничих оригіналів топографічних планів і карт;

- видавничих оригіналів спеціальних та інших тематичних карт;

- якість цифрових топографічних, спеціальних та інших тематичних карт;

- строгість математичної обробки результатів вимірювань;

- акуратність та охайність оформлення технічної документації.

8. ОФОРМЛЕННЯ ПІДПИСАМИ МАТЕРІАЛІВ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ І КАРТОГРАФІЧНИХ РОБІТ ПІД ЧАС ЇХ ПРИЙМАННЯ

8.1. Готові матеріали топографо-геодезичних і картографічних робіт під час їх приймання підписуються виконавцем, безпосереднім керівником робіт та іншими особами, що приймають роботи, які перелічені в п. 5.1.5 і 5.2.2 цієї інструкції.

8.2. Приймання матеріалів спеціалістом з якості робіт оформлюється штампом, який ставиться на прийнятих матеріалах.

Штамп прямокутної форми містить: назву підприємства (повну або скорочену), текст "Прийнято " та місце для підпису особи, яка прийняла матеріали, і дату приймання.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ЗДАЧІ - ПРИЙМАННЯ РОБІТ ТА ОЦІНКИ ЇХ ЯКОСТІ

Спірні питання щодо оцінки якості робіт та інших показників, які виникають під час здачі-приймання виконаних робіт та готової продукції, вирішуються:

- під час приймання робіт від виконавця безпосереднім керівником;

- керівником підрозділу (підприємства організації);

- під час приймання робіт від безпосереднього керівника;

- начальником підрозділу (спеціалістом з якості робіт) підприємства;

- під час приймання робіт від керівника підрозділу (підприємства, організації);

- представником апарату Укргеодезкартографії за участю державних інспекторів Інспекції державного геодезичного нагляду Укргеодезкартографії;

- під час приймання робіт від окремого підприємця;

- державним інспектором Інспекції державного геодезичного нагляду Укргеодезкартографії.


Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ (ПІДРОЗДІЛ З ЯКОСТІ РОБІТ) ПІДПРИЄМСТВА УКРГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЇ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Технічний відділ (підрозділ з якості робіт) є самостійним структурним підрозділом підприємства, який очолює начальник, що призначається на цю посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства.

1.2. Начальник технічного відділу (підрозділу з якості робіт) безпосередньо підпорядковується головному інженеру підприємства і одночасно є його заступником з виробничих та технічних питань.

1.3. Призначення, переміщення та звільнення працівників технічного відділу (підрозділу з якості робіт) здійснюється директором підприємства за поданням начальника відділу, погодженого з головним інженером підприємства.

1.4. Основним у діяльності технічного відділу (підрозділу з якості робіт) є проведення єдиної технічної політики, спрямованої на підвищення технічного рівня, підвищення якості та економічної ефективності топографо-геодезичних і картографічних робіт, а також контроль їх якості та приймання готових і завершених робіт.

1.5. У випадках, коли в структурі підприємства технічний відділ (підрозділ з якості робіт) не передбачений, його завдання, що перелічені в цьому Положенні, виконують спеціалісти з якості робіт або інші відповідальні особи, призначені окремим розпорядженням керівника підприємства (організації).

1.6. У своїй діяльності технічний відділ (підрозділ з якості робіт) керується законами України, загальнообов'язковими нормативно-технічними документами з топографо-геодезичних і картографічних робіт, розпорядженнями та вказівками Укргеодезкартографії, наказами та розпорядженнями керівника підприємства (організації) і цим положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ

(ПІДРОЗДІЛУ З ЯКОСТІ РОБІТ)

2.1. На технічний відділ (підрозділ з якості робіт) підприємства покладаються такі основні завдання:

- організація і проведення вхідного контролю для визначення якості матеріалів, що призначаються для використання у виробництві;

- контроль за дотриманням технології виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт на всіх стадіях виробництва у відповідності до встановлених вимог технологічних інструкцій та схем;

- контроль якості виконаних топографо-геодезичних і картографічних робіт, їх відповідності вимогам чинних нормативно-технічних документів, удосконалення методів і форм технічного контролю;

- приймання готової продукції і завершених топографо-геодезичних і картографічних робіт;

- впровадження у виробництво нової техніки, передових методів і прогресивних технологій;

- організація роботи з винахідництва, раціоналізації та науково-технічної інформації, обміну досвідом;

- контроль за станом контрольно-вимірювальних приладів та метрологічним забезпеченням виробництва;

- організація роботи з підвищення кваліфікації працівників шляхом проведення технічного навчання, семінарів, курсів, науково-технічних конференцій, конкурсів тощо;

2.2. Права та обов'язки працівників технічного відділу (підрозділу з якості робіт) закріплюються в посадових інструкціях, які розробляються начальником відділу (підрозділу з якості робіт) і затверджуються керівником підприємства.

3. СТРУКТУРА І ШТАТИ ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ

(ПІДРОЗДІЛУ З ЯКОСТІ РОБІТ)

3.1. Структура і штати технічного відділу (підрозділу з якості робіт) визначаються в залежності від обсягу та характеру робіт, які плануються для цього відділу і затверджуються керівником підприємства.

3.2. У відповідності до покладених на технічний відділ (підрозділ з якості робіт) завдань до його складу входять такі групи або окремі спеціалісти, що займаються питаннями:

- контролю, оцінки якості і приймання топографо-геодезичних і картографічних робіт;

- впровадження у виробництво нової техніки і технології, стандартизації і метрологічного забезпечення виробництва;

- науково-технічної інформації, винахідництва та раціоналізації, обміну досвідом тощо.

У разі необхідності до складу технічного відділу (підрозділу з якості робіт) можуть бути віднесені інші групи та спеціалісти.

Додаток 2

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

СПЕЦІАЛІСТА З ЯКОСТІ РОБІТ

1. Спеціаліст з якості робіт призначається директором підприємства з-поміж висококваліфікованих інженерно-технічних працівників за поданням начальника технічного відділу (підрозділу з якості робіт) або головного інженера.

2. Спеціаліст з якості здійснює контроль топографо-геодезичних і картографічних робіт на всіх стадіях технологічного циклу та приймання завершених робіт, які відповідають вимогам чинних нормативно-технічних документів. При цьому його висновки щодо оцінки якості робіт є остаточними, а вказівки щодо виправлення допущених помилок і недоробок є обов'язковими.

3. У своїй практичній роботі спеціаліст з якості керується чинним законодавством України, діючими нормативно-технічними документами, наказами і розпорядженнями та іншими вказівками Укргеодезкартографії і підприємства (організації), а також цією інструкцією.

4. Спеціаліст з якості має право:

- призупиняти топографо-геодезичні і картографічні роботи, що виконуються з порушенням технічних умов та вимог чинних нормативно-технічних документів з одночасним повідомленням про це керівництву підрозділу (підприємства, організації);

- вилучати з користування несправні та неналагоджені прилади й інструменти;

- вимагати від керівника підрозділу (підприємства, організації) своєчасного проведення технічного навчання інженерно-технічних працівників, профілактичного ремонту, перевірок і досліджень геодезичних, фотограмметричних та інших приладів.

5. Спеціаліст з якості зобов'язаний:

- своєчасно інформувати керівництво підрозділу (підприємства, організації) про виявлені під час контролю та приймання робіт порушення і недоліки та вимагати вжиття заходів до їх усунення;

- перевіряти виконання плану контролю топографо-геодезичних і картографічних робіт керівниками та спеціалістами апарату підрозділу (підприємства, організації);

- вести облік прийнятих топографо-геодезичних і картографічних робіт за накопичу вальною системою і брати участь у проведенні річної інвентаризації виробництва (складання річного звіту про виконання робіт);

- разом з керівництвом підрозділу (підприємства, організації) вживати заходів до підвищення якості робіт та усунення причин, які сприяють появі недоброякісної продукції;

- брати участь у проведенні технічного навчання інженерно-технічних працівників, конференцій, семінарів, конкурсів і т. п., присвячених впровадженню у виробництво нової техніки і технологій;

- брати участь у складанні планів контролю та приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт;

- готувати документи для отримання ліцензії в Укргеодезкартографії на виконання робіт;

- подавати на експертизу в Інспекцію державного геодезичного нагляду Укргеодезкартографії технічні та річні звіти про виконані роботи в поточному році.

Спеціаліст з якості робіт нарівні з керівником підприємства (організації) несе відповідальність за якість прийнятих робіт, їх комплектність та правильність і акуратність оформлення.


5477538382146129.html
5477601811724463.html
    PR.RU™